Start vandaag nog met digitaal groeien!

Door Thijs van Tol en Berry Vermeulen | 5 maart 2020
Data als grondstof Operationele excellentie Perfecte klantbeleving

Hoe creëer je een digital roadmap om te groeien in volwassenheid?

We bevinden ons in een snel veranderende digitale wereld. Klanten, businessmodellen, strategie en organisatiecultuur spelen hierin een essentiële rol. Er zijn zelfs organisaties die vol inzetten op digitale transformatie en de complete bedrijfsvoering omgooien immers ‘anders overleven we niet!’. Om concurrerend te blijven zijn er verschillende middelen die kunnen worden ingezet om te innoveren en zo kansen in de markt te benutten.

Dit betekent dus niet dat jouw organisatie ‘the holy grail’ aan digitale ondersteuning moet invoeren, alle geijkte transformatie-aanpakken moet volgen en een maximum aan verandercapaciteit moet inhuren om zo snel en volledig mogelijk te kunnen transformeren en innoveren.

“Het is vooral van belang dat jouw organisatie zich prettig voelt bij een gezonde groeiambitie.”

Om je een idee te geven hoe je jouw groeiambitie vorm kunt geven bieden we handvatten om digitale middelen op volwassenheidsniveaus te plotten en af te zetten tegen strategische doelstellingen. Om jou mee te nemen in deze denkwijze zetten wij vijf stappen uiteen binnen de digital roadmap en onderbouwen we deze met een recente klantcase van Mobilee.

Stap 1: Ambitie om te groeien

“Droom groots en stop er daarna een gezonde dosis realiteit in op basis van context en planning: Jullie groeiambitie is geboren!”

Schommelende economische groei kan negatieve invloed hebben op de groei van een organisatie. Gelukkig is lang niet iedere organisatie compleet afhankelijk van marktomstandigheden en economische groei.

Laat groei dus niet afhangen van enkel externe factoren en ontwikkelingen maar gebruik het om te laten zien dat jouw organisatie er intern (mensen en middelen) en extern (producten en diensten) toe doet!

Smart industry klantcase

Stap 2: Breng de groeiambitie in kaart

Een veelgebruikte manier om groeiambitie in kaart te brengen en te toetsen zijn volwassenheidsmodellen. Volwassenheidsmodellen beschrijven de mate waarin organisaties kunnen groeien binnen een bepaald thema (bijv. Manufacturing, Lean, Agile, Datagedreven werken of Informatiebeveiliging). Bijna alle modellen kenmerken zich door vijf opvolgende stadia die iets zeggen over de mate van inrichting, efficiëntie en besturing van organisaties. Organisaties, die zich in de hogere stadia van het gekozen volwassenheidmodel bevinden, gaan efficiënter te werk dan concullega’s die zich bezighouden met het betreffende (volwassenheids)thema.

 • Een organisatie dient op basis van strategische groeithema’s een volwassenheidsmodel te kiezen waarin het wil en kan groeien.
 • Maak een analyse van de huidige situatie als startpunt en breng deze in kaart:
  Ook wel de nulmeting of as-is situatie.
 • Breng de ambitie in kaart: Bij b2c-organisaties is een veelgebruikte methode de Customer Journey Mapping waarbij in kaart wordt gebracht wat de behoefte van de consument (jouw klant!) is en op welk moment deze behoefte vervuld moet worden.
 • Zet ieder idee m.b.t. groeiambitie om tot een verbeterinitiatief!

Gartner Manufacturing Maturity Model klantcase

Stap 3: Verbeterinitiatieven clusteren

Verbeterinitiatieven, ontstaan vanuit de groeiambitie, dienen geclusterd te worden zodat er focus op verandercapaciteit ontstaat.

Breng verbeterinitiatieven in kaart

Een verbeterinitiatief kenmerkt zich door een gewenste verandering op het gebied van vaardigheden, houding/attitude of digitale ondersteuning behorende bij een individu, team, organisatie of systeem. In deze tijd van digitale transformatie is het overgrote deel van verbeterinitiatieven gerelateerd aan de inzet van digitale middelen of het ‘online’ aanbieden van producten en diensten. Vaak ook wel omschreven als een ‘digital initiative’ en dus een gewenst en/of te behalen stip op de horizon. Deze stip aan de horizon komt voort vanuit organisatorisch, individueel of technisch oogpunt om bij te dragen aan een (strategisch) doel.

Cluster verbeterinitiatieven aan verbeterthema’s

De verbeterinitiatieven kunnen, nadat ze in kaart zijn gebracht, gekoppeld worden aan programma’s, projecten of veranderactiviteiten. Niet ieder initiatief zal direct leiden tot het bereiken van het hoogste volwassenheidsniveau. Dat hoeft ook niet omdat het erg afhankelijk is van het strategische doel en de groeiambitie van de organisatie.

Om focus aan te brengen op verandercapaciteit koppelen we de verbeterinitiatieven aan verbeterthema’s:

 • Perfecte klantervaring: De organisatie richt zich op de ultieme klantbeleving.
 • Operationele excellentie: Inzet van digitale technologieën om te transformeren en om een excellente productieomgeving te verkrijgen.
 • Wendbaar organiseren: Verandercapaciteit van een organisatie om daadwerkelijk te kunnen en willen transformeren. Cultuur en leiderschap spelen hier een grote rol.
 • Slagvaardige IV/IM organisatie: Met innovatie als een centraal strategisch onderwerp
 • Data als strategische grondstof: Data ondersteunt alle andere thema’s in de vorm van analyses, trends en data ten behoeve van voorspellingen.

Met de verbeterinitiatieven en verbeterthema’s op zak kan er geprioriteerd worden. Er kan getoetst worden welke initiatieven in de komende periode gaan bijdragen om vanuit de huidige situatie de eerstvolgende stadia van het gekozen volwassenheidsmodel te bereiken.

Start met digitaal groeien

Stap 4: Zet de verbeterinitiatieven af tegen de groeiambitie in volwassenheid

Een digital (strategy) roadmap is o.a. een visualisatie van de benodigde (digitale) verbeterinitiatieven waarbij er op basis van interne en externe analyse (van o.a. de waardeketen, klanten, digitale middelen gecombineerd met de organisatiedoelstellingen) een plan/planning opgesteld wordt waarin verschillende stappen worden gedefinieerd die de organisatie kan nemen in de groeiambitie.

De benodigde (digitale) verbeterinitiatieven, zoals bijvoorbeeld onderkent in de customer journey mapping, kunnen geplot worden op de groei in volwassenheid die het met zich meebrengt.

Ieder stadium van een volwassenheidsmodel geeft een aantal kenmerken en toetsingscriteria mee om te bepalen in welke mate een verbeterinitiatief bijdraagt aan het volwassenheidsniveau. Let dus wel op dat er bij het classificeren van verbeterinitiatieven duidelijk is wat de toegevoegde of op te leveren waarde is. Dit zou je kunnen afleiden als je weet welke bijdrage een verbeterinitiatief levert aan een of meerdere strategische doelstellingen!

Plotten van digitale volwassenheid klantcase

Stap 5: Focus op de basisingrediënten en implementeer aan de hand van de digital roadmap

Wij kunnen ons voorstellen dat vanuit groeiambitie een ambitieuze digital roadmap ontstaat. Dat is op zich prachtig! Maar dat kan er wel voor zorgen dat het soms moeilijk wordt om alle verbeterinitiatieven op de juiste manier aan te vliegen als portfolio. Om de portfolioselectie en executie zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er zes waardevolle tips binnen portfoliomanagement.

Per verbeterinitiatief is een stappenplan en implementatie benodigd om de verandering op de juiste manier te borgen in de organisatie. Er moet voldoende capaciteit (kennis en kunde) toegewezen worden om de programma’s, projecten en activiteiten te besturen.

De basisingrediënten staan hieronder benoemd:

 • Mobiliseren: Creëer een klimaat van succes en urgentie!
  Het verkennen en inspireren om bewustwording en beweging tot stand te brengen.

  • Case Fase 1: Genereer urgentiebesef en energie.
   Case Fase 2: Stel een leidende coalitie aan.
   Case Fase 3: Ontwikkel visie en strategie.
 • Onderzoeken en ontwikkelen: Betrek mensen en breng de organisatie op gang!
  Verzamelen van informatie om kennis te vergroten, besturing in te richten, randvoorwaarden te creëren en te adviseren / communiceren omtrent oplossingsrichtingen en gedefinieerde activiteiten.
  • Case Fase 4: Communiceer en creëer zekerheid.
  • Case Fase 5: Zorg voor de juiste randvoorwaarden.
  • Case Fase 6: Creëer op korte termijn succes met de betrokken stakeholders.
 • Implementeren: Implementeer en ondersteun.
  • Case Fase 7: Bewaak de verandering.
  • Case Fase 8: Borg de verandering.

Start met digitaal groeien

Stap X: wat nu en is dit alles?

Het kan zijn dat je nog onderwerpen mist in bovenstaande omschreven stappen. Wellicht ben je gewend om veelal te lezen over Agile werken, werken in scrumteams, portfoliomanagement en zo nog vele andere werkwijzen om effectiever en efficiënter activiteiten uit te voeren?

Iedere organisatie is anders, heeft behoefte aan een andere manier van werken en stuurt via een eigen werkwijze op resultaat en waarde. Er is hierin geen goed of fout.

Blijf te allen tijde toetsen of je op de goede weg bent. Vraag feedback, kijk waar je ‘lessons learned’ kunt omzetten naar (procesmatige) verbeteringen, toets op tevredenheid van collega’s en controleer of het verbeterinitiatief werkelijk de toegevoegde waarde oplevert die van te voren was ingeschat.

Laatste tip: Creëer een prettige, open en transparante werkomgeving waar continu verbeteren en leren gestimuleerd wordt! Dat maakt de weg naar volwassenheid en het behalen van jouw groeiambitie een stuk makkelijker!

Digital roadmap

Thijs van Tol

Geassocieerde consultant

+31(0)30 7670350

Over Thijs van Tol

Thijs van Tol is consultant bij Mobilee. Hij heeft een brede achtergrond in digitale transformatie en software engineering en veel ervaring bij grote organisaties in Nederland waaronder het Rijksinstituut voor Cultureel Erfgoed. Zijn IT-achtergrond geeft hem bagage om te kunnen sparren met architecten en ontwikkelaars.

Berry Vermeulen

Consultant

+31(0)30 7670350

Over Berry Vermeulen

Berry Vermeulen is consultant Digitale Transformatie bij Mobilee. Hij heeft jarenlange kennis en ervaring op het gebied van (business)processen, het verhogen van het digitale volwassenheidsniveau, het begeleiden van implementatietrajecten en coaching.

Lees ook:


Ontvang meer artikelen direct in je inbox:

Aanmelden